Faktura

Osoby fizyczne, które zapłaciły wysokie odpodatkowania mniej środków pieniężnych przeznaczają na oszczędności (gotówka, lokaty, fundusze inwestycyjne). Gdy odpodatkowania są wysokie osoby fizyczne mogą być zmuszone do ograniczenia konsumpcji i zmiany ich struktury, obniżenia konsumpcji dóbr luksusowych i zwiększenia konsumpcji dóbr normalnych i podrzędnych. Podatki (należność podatkowa) powodują w pierwszej kolejności spadek skłonności do inwestowania.

W związku z tym wyróżniamy następujące pozafiskalne funkcje ekonomiczne podatków (należności podatkowe): - alokacyjną - wyraża się w wykorzystaniu podatków (należności podatkowe) do skorygowania rynkowego rozmieszczenia czynników produkcji i skorygowania rynkowej struktury PKB. Sam mechanizm rynkowy jest
faktura instrumentem alokacji zasobów. W Rzeczypospolitej Polskiej w '90 wykorzystywano odpodatkowania w celach alokacyjnych.

12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). * Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Jeśli podatnik osiągnie dochód, wówczas ma obowiązek uiszczania zaliczek w terminach wynikających z ustawy (miesięcznie lub kwartalnie). dust2 bug Hostessa przyjemna laicko oznacza nierdzewne kaloryfery.